SŁOWNIK

SŁOWNIK POJĘĆ

zdjęcie

Audyt energetyczny - Niezbędne do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazuje rozwiązanie optymalne, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii i stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Audyt Węzła (AWO) – to usługa mająca na celu określić stan techniczny węzła cieplnego. Efektem audytu są rekomendacje dot. poprawy sprawności instalacji.
Audyt węzła - Usługa, która polega na sprawdzeniu sprawności i stanu technicznego węzła ciepłowniczego.
Audyt Węzła (AWO) – to usługa mająca na celu określić stan techniczny węzła cieplnego. Efektem audytu są rekomendacje dot. poprawy sprawności instalacji.
Automatyka - Zespół urządzeń służących do regulacji czynnika grzewczego. Składa się z regulatora, siłownika, zaworu regulacyjnego, czujników. W mieszkalnictwie stosowana jest automatyka: pogodowa i automatyka ciepłej wody użytkowej.
Automatyka pogodowa - Technologia, która pozwala ustawić temperaturę otoczenia, przy której dostawy ciepła do budynku są uruchamiane automatycznie.
Centralne Ogrzewanie (C.O.) - Dystrybucja ciepła wewnątrz budynku. Ciepło to uzyskuje się w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniu, np. węzeł cieplny.
Ciepła Woda Użytkowa (C.W.U.) - Woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym lub innym podgrzewaczu (gazowym, elektrycznym). Po podgrzaniu w odpowiednim urządzeniu płynie w instalacji odbiorczej (wewnętrznej) budynku do kranów użytkowników.
Ciepło z sieci ciepłowniczej - Ciepło na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dostarczane do nieruchomości za pomocą sieci ciepłowniczej.
Ciepłownia - Zakład przemysłowy, którego głównym zadaniem jest produkcja czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze i przekazywanie jej do systemu ciepłowniczego lub na cele przemysłu.
Dostawca ciepła - Zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony (kogeneracja) energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla sieci ciepłowniczych.
Dżul - Podstawowa jednostka energii. Miliard dżuli to gigadżul (GJ), a milion dżuli to megadżul (MJ).
Eksploatacja Węzła Cieplnego (EWO) - To stały serwis i opieka specjalistów nad pracą węzła cieplnego. To również przejęcie odpowiedzialności z Zarządcy za stan techniczny i bezpieczeństwo pracy urządzeniem. Usługa świadczona przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Facility Management (FM) - Obsługa techniczna budynków. Obejmuje m.in. zarządzanie wewnętrznymi instalacjami i systemami, prowadzenie przeglądów technicznych oraz usuwanie usterek i awarii.
Fotowoltaika - Technologia, która przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną, wykorzystując ogniwa fotowoltaiczne.
GJ - Jednostka ciepła, pracy, energii w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez 1 wat w ciągu 1 sekundy.
Grupowy węzeł cieplny - Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
Grzejnik - Wymiennik ciepła typu woda-powietrze lub para-powietrze; element układu ogrzewania obiektu (pomieszczeń).
Instalacja odbiorcza (wewnętrzna) - Służy do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w danym obiekcie.
Kogeneracja - Jednoczesna produkcją ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni. Wymaga mniejszego zużycia paliwa i pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
Kotłownia - Pomieszczenie z kotłem grzewczym.
Krzywa grzewcza - Funkcja zależności pomiędzy temperaturą zewnętrzną, temperaturą zasilania i nastawą temperatury pokojowej. Standardowa krzywa grzewcza wynosi 90/70°C. Oznacza to, że przy temperaturze zewnętrznej -16 °C, temperatura w pomieszczeniu powinna kształtować się na poziomie +20 -21 °C.
Licznik ciepła (ciepłomierz) - Całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą, a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul równy 1wat* 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest gigadżul [GJ].
Lokalne źródło ciepła - Zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie (patrz: Źródła ciepła).
Moc cieplna - Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła w ciągu godziny.
Moc znamionowa - Zamówiona moc cieplna jest to największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -20ºC), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla: pokrycia strat ciepła w obiekcie; zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC), w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie; zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi. Moc zamówiona jest określana w Umowie na postawie wniosku Odbiorcy.
Niska emisja - Emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości. Główne ich źródło to przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla oraz spalanie w piecach odpadów.
Nośnik ciepła (czynnik grzewczy) - W ciepłownictwie jest to para lub woda gorąca – zwane też czynnikiem grzewczym.
Obiekt - Budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
Odbiorca ciepła - Każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
Odbiorca końcowy - Konsument ciepła z miejskiej sieci, który najczęściej jest mieszkańcem domu wielorodzinnego lub użytkownikiem lokalu, czy interesantem instytucji, do której Dostawca dostarcza ciepło.
Opłata stała - Opłata za moc cieplną oraz za usługi przesyłowe, czyli za gotowość dostarczenia zamówionej ilości i jakości ciepła do pokrycia największego zapotrzebowania na ciepło danego obiektu, zabezpieczenia prawidłowej pracy urządzeń i instalacji oraz pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach. Ustalana jest jako opłata roczna i wnoszona w 12 równych miesięcznych ratach w postaci sumy opłat: – za zamówioną moc cieplną – iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę oraz miesięcznej raty (ceny) za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, – za usługi przesyłowe – iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę i stawki (miesięcznej raty) za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik - Iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Opłata zmienna - Sumy opłat ponoszone w okresie faktycznego poboru ciepła: – za ciepło – iloczyn ilości dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań licznika zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego (lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w Umowach) oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, – za usługi przesyłowe – iloczyn dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań licznika ciepła, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego (lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w Umowach) oraz zmiennej stawki opłat za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
OZE - Odnawialne źródła energii, czyli takie, których zasoby szybko odnawiają się – np. wiatr, światło słoneczne, geotermia.
Paliwo - Substancja, która wydziela przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Prawo Energetyczne Akt prawny regulujący działalność rynku energii w Polsce. Opisuje odstawowe prawa i obowiązki uczestników tego rynku, w tym klientów indywidualnych (gospodarstw domowych). Ustawa Prawo Energetyczne została uchwalona 10 kwietnia 1997 roku i do chwili obecnej podlegała licznym nowelizacjom. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.
Podzielnik kosztów ciepła - Urządzenie montowane na kaloryferach. Pozwala podzielić koszty ciepła pomiędzy mieszkania w budynku wielorodzinnym.
Przyłącze - Odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło bezpośrednio do węzła cieplnego.
Regulator - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który m.in. zatwierdza ceny ciepła, taryfy energetyczne i wydaje koncesje firmom energetycznym.
Rura preizolowana - Rura z zewnętrzną warstwą izolacji cieplnej. Służy m.in. do przesyłania ciepła.
Sezon grzewczy - Okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania budynków. Słowo jednak wypierane jest ze słowników ponieważ ciepło z miejskiej sieci dostępne jest już przez cały rok.
Sieć ciepłownicza - Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje (nazywane czasami ciepłociągami), służące do przesyłania i dystrybucji ciepła w postaci gorącej wody lub pary, ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
Smog - Zjawisko atmosferyczne, które powstaje w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami.
Taryfa dla ciepła - Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez dostawcę ciepła z sieci ciepłowniczej i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
Termomodernizacja - Szereg różnych działań, które mają zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i jej zużycie.
Termostat grzejnikowy - Przyrząd służący do regulacji temperatury urządzeń grzewczych (grzejników) Węzeł cieplny.
Termowizja - to nowoczesna, bezinwazyjna metoda badawcza polegająca na sprawdzeniu rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu lub urządzenia. Zastosowana w budownictwie i mieszkalnictwie, umożliwia analizę i ocenę jakości izolacji termicznej budynku. Kiedy warto wykonać badanie termowizyjne? ⦁ gdy rachunki za ciepło są wysokie ⦁ gdy efektywność ogrzewania jest zadawalająca, ale poziom strat ciepła jest wysoki ⦁ gdy chcemy określić jakość wykonanej izolacji ścian, stropodachów, czy stolarki okiennej ⦁ gdy istnieje obawa, że stosowane urządzenia narażone są na awarie spowodowane przegrzaniem ⦁ kiedy różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku sięga około 15 stopni Celsjusza
Umowa przyłączeniowa - Umożliwia przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Umożliwia uruchomienie dostaw ciepła do nieruchomości.
Węzeł cieplny - Zespół urządzeń lub instalacji służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. Węzeł cieplny składa się z następujących podstawowych urządzeń: wymiennik C.O., wymiennik C.W.O., automatyka, licznik ciepła, regulator różnicy ciśnień i przepływu, pompa obiegowa C.O. pompa cyrkulacyjna C.W.U.
Zamówiona moc cieplna - Maksymalna ilość ciepła, jaka może być dostarczona i odebrana przez budynek w momencie największego zapotrzebowania.
Zład - Ilość wody wprowadzona do układu zamkniętego.
Źródło ciepła - Zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (źródła ciepła są elementem systemów ciepłowniczych w postaci elektrociepłowni (wytwarzają oprócz ciepła energie elektryczną) lub ciepłowni, natomiast gdy znajdują się bezpośrednio w obiekcie mają charakter lokalnego źródła ciepła).

poradnik