Słownik

Słownik pojęć zdjęcie

Facility Management (FM) - Obsługa techniczna budynków. Obejmuje m.in. zarządzanie wewnętrznymi instalacjami i systemami, prowadzenie przeglądów technicznych oraz usuwanie usterek i awarii.
Umowa sprzedaży ciepła - Umożliwia uruchomienie dostaw ciepła do nieruchomości.
Umowa przyłączeniowa - Umożliwia przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Smog - Zjawisko atmosferyczne, które powstaje w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami.
Niska emisja - Emisja szkodliwych pyłów i gazów na niskiej wysokości. Główne ich źródło to przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla oraz spalanie w piecach odpadów.
Regulator - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który m.in. zatwierdza ceny ciepła, taryfy energetyczne i wydaje koncesje firmom energetycznym.
Termomodernizacja - Szereg różnych działań, które mają zabezpieczyć budynek przed utratą ciepła, zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i jej zużycie.
Podzielnik kosztów ciepła - Urządzenie montowane na kaloryferach. Pozwala podzielić koszty ciepła pomiędzy mieszkania w budynku wielorodzinnym.
Grupa taryfowa - Grupa odbiorców ciepła, dla której stosuje się wspólny cennik.
Dżul - Podstawowa jednostka energii. Miliard dżuli to gigadżul (GJ), a milion dżuli to megadżul (MJ).
Automatyka pogodowa - Technologia, która pozwala ustawić temperaturę otoczenia, przy której dostawy ciepła do budynku są uruchamiane automatycznie.
Kogeneracja - Jednoczesna produkcją ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowni. Wymaga mniejszego zużycia paliwa i pozwala zmniejszyć emisję dwutlenku węgla.
OZE - Odnawialne źródła energii, czyli takie, których zasoby szybko odnawiają się – np. wiatr, światło słoneczne, geotermia.
Kotłownia - Pomieszczenie z kotłem grzewczym.
Rura preizolowana - Rura z zewnętrzną warstwą izolacji cieplnej. Służy m.in. do przesyłania ciepła.
Zamówiona moc cieplna - Maksymalna ilość ciepła, jaka może być dostarczona i odebrana przez budynek w momencie największego zapotrzebowania.
Audyt węzła - Usługa, która polega na sprawdzeniu sprawności i stanu technicznego węzła ciepłowniczego.
Fotowoltaika - Technologia, która przetwarza światło słoneczne na energię elektryczną, wykorzystując ogniwa fotowoltaiczne.
Źródło ciepła - Zespół urządzeń lub instalacji służących do wytwarzania ciepła (źródła ciepła są elementem systemów ciepłowniczych w postaci elektrociepłowni (wytwarzają oprócz ciepła energie elektryczną) lub ciepłowni, natomiast gdy znajdują się bezpośrednio w obiekcie mają charakter lokalnego źródła ciepła).
Zład - Ilość wody wprowadzona do układu zamkniętego.
Węzeł cieplny - Zespół urządzeń lub instalacji służących do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych. Węzeł cieplny składa się z następujących podstawowych urządzeń: wymiennik C.O., wymiennik C.W.O., automatyka, licznik ciepła, regulator różnicy ciśnień i przepływu, pompa obiegowa C.O. pompa cyrkulacyjna C.W.U.
Termostat grzejnikowy - Przyrząd służący do regulacji temperatury urządzeń grzewczych (grzejników) Węzeł cieplny.
Termowizja - Termowizja to nowoczesna, bezinwazyjna metoda badawcza polegająca na sprawdzeniu rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu lub urządzenia. Zastosowana w budownictwie i mieszkalnictwie, umożliwia analizę i ocenę jakości izolacji termicznej budynku.Termowizja to nowoczesna, bezinwazyjna metoda badawcza polegająca na sprawdzeniu rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu lub urządzenia. Zastosowana w budownictwie i mieszkalnictwie, umożliwia analizę i ocenę jakości izolacji termicznej budynku?Kiedy warto wykonać badanie termowizyjne?⦁ gdy rachunki za ciepło są wysokie⦁ gdy efektywność ogrzewania jest zadawalająca, ale poziom strat ciepła jest wysoki⦁ gdy chcemy określić jakość wykonanej izolacji ścian, stropodachów, czy stolarki okiennej⦁ gdy istnieje obawa, że stosowane urządzenia narażone są na awarię spowodowane przegrzaniem⦁ kiedy różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz budynku sięga około 15 stopni Celsjusza
Temperatura+ - To inteligentne rozwiązanie Grupy GPEC opierające się na wbudowanej na węźle zewnętrznej automatyki pogodowej – możliwość samoistnego wyłączania i włączenia dostarczanego ciepła w zależności od zaistnienia określonej temperatury zewnętrznej nazywanej temperaturą progową. Dzięki czujnikowi umieszczonemu na zewnątrz budynku automatyka sama monitoruje warunki atmosferyczne i – co najważniejsze – samoczynnie uruchamia ciepło dokładnie wtedy, gdy jest ono potrzebne. 12 i 14 stopni Celsjusza to rekomendowane temperatury progowe aby uruchomić dostawy ciepła.
Taryfa dla ciepła - Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez dostawcę ciepła systemowego i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim Odbiorców zgodnie z ustawą Prawo energetyczne.
Sieć ciepłownicza - Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje (nazywane czasami ciepłociągami), służące do przesyłania i dystrybucji ciepła w postaci gorącej wody lub pary, ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
Sezon grzewczy - Okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania budynków. Słowo jednak wypierane jest ze słowników ponieważ ciepło z miejskiej sieci dostępne jest już przez cały rok.
Przyłącze - Odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło bezpośrednio do węzła cieplnego.
Paliwo - Substancja, która wydziela przy intensywnym utlenianiu (spalaniu) duże ilości ciepła. Prawo Energetyczne Akt prawny regulujący działalność rynku energii w Polsce. Opisuje odstawowe prawa i obowiązki uczestników tego rynku, w tym klientów indywidualnych (gospodarstw domowych). Ustawa Prawo Energetyczne została uchwalona 10 kwietnia 1997 roku i do chwili obecnej podlegała licznym nowelizacjom. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.
Opłata zmienna - Sumy opłat ponoszone w okresie faktycznego poboru ciepła: – za ciepło – iloczyn ilości dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań licznika zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego (lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w Umowach) oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej, – za usługi przesyłowe – iloczyn dostarczonego ciepła na podstawie odczytów wskazań licznika ciepła, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego (lub w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w Umowach) oraz zmiennej stawki opłat za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata za nośnik - Iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.
Opłata stała - Opłata za moc cieplną oraz za usługi przesyłowe, czyli za gotowość dostarczenia zamówionej ilości i jakości ciepła do pokrycia największego zapotrzebowania na ciepło danego obiektu, zabezpieczenia prawidłowej pracy urządzeń i instalacji oraz pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach. Ustalana jest jako opłata roczna i wnoszona w 12 równych miesięcznych ratach w postaci sumy opłat: – za zamówioną moc cieplną – iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę oraz miesięcznej raty (ceny) za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej, – za usługi przesyłowe – iloczyn wielkości zamówionej mocy cieplnej przez Odbiorcę i stawki (miesięcznej raty) za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Odbiorca końcowy - Konsument ciepła z miejskiej sieci, który najczęściej jest mieszkańcem domu wielorodzinnego lub użytkownikiem lokalu, czy interesantem instytucji, do której Dostawca dostarcza ciepło.
Odbiorca ciepła - Każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.
Obiekt - Budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
Nośnik ciepła (czynnik grzewczy) - W ciepłownictwie jest to para lub woda gorąca – zwane też czynnikiem grzewczym.
Moc znamionowa - Zamówiona moc cieplna jest to największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych (temperatura zewnętrzna -20ºC), a która powinna uwzględniać jedynie moc niezbędną dla: pokrycia strat ciepła w obiekcie; zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody (+55/45ºC), w punktach czerpalnych, znajdujących się w tym obiekcie; zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń i instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi. Moc zamówiona jest określana w Umowie na postawie wniosku Odbiorcy.
Moc cieplna - Ilość ciepła odebranego z nośnika ciepła w ciągu godziny.
Lokalne źródło ciepła - Zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie (patrz: Źródła ciepła).
Licznik ciepła (ciepłomierz) - Całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą, a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul równy 1wat* 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest gigadżul [GJ].
Krzywa grzewcza - Funkcja zależności pomiędzy temperaturą zewnętrzną, temperaturą zasilania i nastawą temperatury pokojowej. Standardowa krzywa grzewcza wynosi 90/70°C. Oznacza to, że przy temperaturze zewnętrznej -16 °C, temperatura w pomieszczeniu powinna kształtować się na poziomie +20 -21 °C.
Kogeneracja - Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.
Instalacja odbiorcza (wewnętrzna) - Służy do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w danym obiekcie.
Grzejnik - Wymiennik ciepła typu woda-powietrze lub para-powietrze; element układu ogrzewania obiektu (pomieszczeń).
Grupowy węzeł cieplny - Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
Grupa Taryfowa - Grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.
GJ - Jednostka ciepła, pracy, energii w układzie SI. Jeden dżul to praca wykonana przez 1 wat w ciągu 1 sekundy.
Eksploatacja Węzła Cielnego (EWO) - To stały serwis i opieka specjalistów nad pracą węzła cieplnego. To również przejęcie odpowiedzialności z Zarządcy za stan techniczny i bezpieczeństwo pracy urządzeniem. Usługa świadczona przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Dostawca ciepła - Zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony (kogeneracja) energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla sieci ciepłowniczych.
Ciepłownia - Zakład przemysłowy, którego głównym zadaniem jest produkcja czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze i przekazywanie jej do systemu ciepłowniczego lub na cele przemysłu.
Ciepła Woda Użytkowa (C.W.U.) - Woda wodociągowa podgrzana w węźle cieplnym lub innym podgrzewaczu (gazowym, elektrycznym). Po podgrzaniu w odpowiednim urządzeniu płynie w instalacji odbiorczej (wewnętrznej) budynku do kranów użytkowników.
Centralne Ogrzewanie (C.O.) - Dystrybucja ciepła wewnątrz budynku. Ciepło to uzyskuje się w jednym, specjalnie przeznaczonym do tego urządzeniu, np. węzeł cieplny.
Ciepło systemowe - Ciepło na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dostarczane do nieruchomości za pomocą sieci ciepłowniczej.
Automatyka pogodowa - Zespół urządzeń elektronicznych i mechanicznych, elementów węzła cieplnego, które uwzględniając temperaturę zewnętrzną regulują odpowiednią ilość ciepła dostarczanego do budynku. Regulacja odbywa się na podstawie zaprogramowanej charakterystyki ogrzewania zwanej krzywą grzewczą, która określa zależność między temperaturą powietrza na zewnątrz a temperaturą wody obecnej w instalacji wewnętrznej budynku. Rozwiązanie jest podstawą działania Temperatury +.
Automatyka - Zespół urządzeń służących do regulacji czynnika grzewczego. Składa się z regulatora, siłownika, zaworu regulacyjnego, czujników. W mieszkalnictwie stosowana jest automatyka: pogodowa i automatyka ciepłej wody użytkowej.
Audyt energetyczny - Niezbędne do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazuje rozwiązanie optymalne, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii i stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.Audyt Węzła (AWO) – to usługa mająca na celu określić stan techniczny węzła cieplnego. Efektem audytu są rekomendacje dot. poprawy sprawności instalacji.

Poradnik