logo

„KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015)

 

Beneficjent projektu
GPEC SP. Z O.O.

Nazwa Instytucji
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Całkowita wartość projektu
1.614.435,92 PLN PLN

Dofinansowanie:
W formie pożyczki: 721.820,00 PLN
W formie dotacji: 721.820,00 PLN

Opis projektu:
Projekt obejmował działania inwestycyjne dotyczące przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni Gdańskiej 34 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Gdańsku. Podłączenie 34 obiektów mieszkalnych zasilanych paliwami stałymi do msc przyczyniło się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery powodowanej lokalnymi źródłami ciepła.

Głównym celem przedsięwzięcia była redukcja emisji spalin, zwłaszcza uznawanego za jedno z bardziej istotnych zagrożeń zdrowia pyłu PM10. Efekty ekologiczne, które osiągnięto dzięki realizacji projektu to:
– zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 1.041,856 Mg/rok
– zmniejszenie emisji tlenków azotu o 3,369 Mg/rok
– zmniejszenie emisji dwutlenku siarki o 23,321 Mg/rok
– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM2,5 o 9,328 Mg/rok
– zmniejszenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 9,847 Mg/rok
– zmniejszenie emisji benzo(a)pirenu o 0,007 Mg/rok

Miejsce realizacji
Miasto Gdańsk

GPEC SP. Z O.O. zrealizowało projekt dzięki udziałowi w programie Priorytetowym NFOŚiGW pn. „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Kawka – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.