logo
logo
logo

 


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Beneficjent projektu
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu
102 286 534,86 PLN

Dofinansowanie
33 710 040,00  PLN

Cel projektu

  • Poprawa efektywności dystrybucji ciepła na cele komunalno-bytowe na terenie Gdańska
  • Zmniejszenie tzw. „niskiej emisji” na obszarach, gdzie występują ponadnormatywne poziomy stężenia PM10.
  • Likwidacja źródła węglowego przy ul. Budowlanych 50 w Gdańsku i zastąpienie zasilania odbiorców korzystających z tego źródła przez doprowadzenie w rejon efektywnego systemu, działającego w technologii wysokosprawnej kogeneracji.
  • Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii cieplnej dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Planowane efekty

  • Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej: 16,1 km
  • Liczba zainstalowanych indywidualnych węzłów ciepłowniczych: 44 szt.
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 143 859,31 GJ/rok
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 18 764,02 Mg CO2/rok
  • Spadek emisji pyłu: 29, 58 Mg/rok